I.
Základní ustanovení

1. Zveřejněním těchto zásad uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU POBOČKA SÚKL P-ČSVTS Č.230-007, IČO 61387037, se sídlem Praha 10, Šrobárova 48 (dále jen: „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Praha 10, Šrobárova 48
email: sekretariat@cszt-sukl.cz
telefon: +420 778 099 855

4. Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu. Při zadání dotazu na webových stránkách správce je třeba zadat Vaši platnou emailovou adresu, která je rovněž přiřazena k Vašim shromažďovaným údajům.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopis, objednávka) nebo vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách cszt-sukl.cz.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje od termínu dalšího nákupu či poskytnuté služby.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.
Příjemci osobních údajů 

Správce nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům, ledaže by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů nebo pouze s písemným souhlasem osoby, které se osobní údaje týkají.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 3 těchto podmínek. 

2. Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Souhlas s těmito podmínkami vyjádříte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a následným odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem  1. 12. 2021

Soubor ke stažení