Výbor pobočky ČSZT-SÚKL

Poznejte naše členy

Předsedkyně

Eva Kolouchová

Sekretariát ČSZT-SÚKL

Hana Frčková

Účetní a hospodářka

Lenka Cibulková

Místopředsedkyně

Zuzana Dobiášová

Tajemnice

Michaela Petráková

Poslání České společnosti pro zdravotnickou techniku

Naše mise je poskytovat informace zdravotnickým pracovníkům a spolu se státními institucemi, školami a dalšími organizacemi působícími v tomto oboru zvyšovat jejich kvalifikace.

 

ČSZT vznikla 24. 2. 1990 se záměrem sdružit inženýry, lékaře, techniky a další zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku.

Pobočku ČSZT-SÚKL jsme zaregistrovaly jako člena ČSZT dne 31. 8. 1990. Jejím předchůdcem byla pobočka ČSVTS zaregistrovaná ve Společnosti průmyslové chemie.

V roce 2003 sepsalo vedení SÚKLu a ČSZT dohodu o spolupráci. Ta má za cíl zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců SÚKL, kteří jsou zároveň členy pobočky ČSZT. Pořádají společné vzdělávací akce pro odbornou veřejnost.

Obě strany se dohodly na spolupráci v oblastech spolupořádání jazykových kurzů, odborného vzdělávání zaměstnanců a pořádání seminářů pro odbornou veřejnost.

Výňatek ze stanov ČSZT:

Česká společnost pro zdravotnickou techniku (ČSZT) je dobrovolná zájmová nepolitická organizace sdružující členy, kteří mají zájem o technické obory ve zdravotnictví.

ČSZT je samostatnou právnickou osobou a přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů.

Pro splnění těchto cílů pořádá ČSZT kongresy, sympozia, pracovní a vědecké konference a semináře, přednášky, školení, kurzy apod.

ČSZT též působí jako sdružení expertů pro potřeby oboru zdravotnická technika.V rámci svých podmínek a obecně závazných právních norem může vyvíjet hospodářskou činnost. V rámci vydavatelského oprávnění vydává doprovodné publikace k odborným akcím a další publikace mající vztah k činnosti ČSZT. Web: www.cszt.cz.

Pobočky ČSZT

Pobočka je organizační článek ČSZT a je odborně a ekonomicky samostatná. Její činnost se řídí stanovami ČSZT a obecně platnými právními normami. V rámci svých podmínek může vyvíjet hospodářskou činnost v souladu s těmito normami.Organizační struktura ČSZT-SÚKL

Nejvyšším orgánem je pětičlenný výbor ČSZT–SÚKL volený členy na tříleté období.

Výbor si zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka, hospodáře a sekretářku. Výbor zasedá podle potřeby, projednává a schvaluje zaměření odborné činnosti a rozpočet ČSZT-SÚKL pro běžný rok, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a dalšími subjekty.

Kdo může být členem ČSZT–SÚKL

Členem ČSZT–SÚKL se může stát každý zaměstnanec SÚKL, který se zaregistruje u výboru pobočky ČSZT a platí roční členské příspěvky
(v současné době činí 100 Kč).

Adresa ČSZT-SÚKL

Česká společnost pro zdravotnickou techniku - pobočný spolek SÚKL
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10

Fakturační údaje

IČ: 61387037
DIČ: CZ61387037
P-ČSVTS Č.230-007