1. Všeobecná ustanovení

Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako “podmínky”) je Česká společnost pro zdravotnickou techniku, pobočka SÚKL P-ČSZT č. 230-007, zapsaný pobočný spolek, se sídlem Praha 1, Novotného lávka 200/5, IČ: 61387037 (dále jen jako “pořadatel”).

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi spolupořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem a jejím účastníkem.

Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, který u spolupořadatele poptává účast na akcích. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.

Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

Akcí se rozumí v daném případě vzdělávací seminář.

2. Předmět plnění

Spolupořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

3. Přihlašování

Způsoby přihlašování:

Objednatel vyplní a odešle závaznou přihlášku prostřednictvím on-line formuláře.

Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky spolupořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

Pokyny pro přihlášení:

Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se spolupořadatel s objednatelem jinak.

V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, název zaměstnavatele (školy), popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon), které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce.

Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihláška může být zrušena pouze e-mailem.

V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce (e-mail).

Spolupořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:

  • odmítnout přihlášku zaslanou před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
  • zrušit akci,
  • provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce,

O těchto skutečnostech spolupořadatel neprodleně informuje účastníky.

 

4. Cena a finanční podmínky

Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „účastnický poplatek“). Úplná výše účastnického poplatku je stanovena v podmínkách příslušné akce.

Platba účastnických poplatků je nutná předem. Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci. Při vyplňování přihlášky na vzdělávací akci je nutné vyplnit plátce účastnického poplatku. Tento údaj bude následně vyplněn na daňovém dokladu/faktuře, který je vydáván po absolvování vzdělávací akce. Prosíme o důkladnou kontrolu správnosti údajů o plátci. Změna údajů plátce na daňovém dokladu/faktuře po úhradě účastnického poplatku již není možná. 

Účastnický poplatek zaplacený před zrušením akce z důvodu na straně organizátora bude objednateli vrácen v plné výši.

5. Storno podmínky

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímá spolupořadatel pouze písemně. Objednatel je po dohodě se spolupořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Bezplatné storno je možné nejpozději do pěti pracovních dnů pře začátkem akce. Po tomto termínu je objednatel povinen uhradit pořadateli plnou cenu.

6. Odstoupení od smlouvy

Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel zaslat e-mailem na adresu spolupořadatele. Spolupořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli bez zbytečného odkladu v emailové podobě přijetí odstoupení.

Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace by započal před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni po přijetí objednávky ze strany spolupořadatele.

7. Doklad o účasti na vzdělávací akci

Po úspěšném absolvování akce je účastníkovi vystaveno Potvrzení o účasti. Podmínkou pro vystavení Potvrzení o účasti je účast na vzdělávací akci a  v případě prezenčního semináře i podpis účastníka na prezenční listině akce.

8. Organizační změny

Spolupořadatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, případně na zrušení akce z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

9. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 26. 01. 2022.